جشنواره تئاتر آیات (خراسان شمالی)
جشنواره نغمه های محمدی
جشنواره چلچراغ آسمانی
جشنواره داستان‌نویسی آیات(خراسان جنوبی)

پیوندها

ارتباط با ما

  • رییس ستاد اجرایی جشنواره داخلی 423
  • مسئول دبیرخانه جشنواره داخلی 418
  • مسئول سامانه های ارتباطی و اطلاع رسانی داخلی 422
  • دورنگار 66701700
  • مرکز تلفن 61905
  • پیامک 100038511
  • صندوق پستی 1133835413
  • ایمیل ayat@farhangmail.ir