اخبار جشنواره ها

جشنواره آواها و نغمات (ترنم آسمانی)-آذربایجان شرقی
جشنواره داستانک آیات(گلستان)
اخبار ستادی جشنواره آیات
جشنواره تئاتر آیات خراسان شمالی