در نخستین رویداد ملی انتخاب روستای قرآنی کشور، هفت روستا به عنوان روستای قرآنی کشور در سال ۱۴۰۰ معرفی شدند. این روستاها شامل اندبیل در استان اردبیل، چارک در استان بوشهر، بیلند در استان خراسان رضوی، محمدآباد در استان فارس، فردو در استان قم، قراخیل در استان مازندران و ده‌عرب در استان یزد است.

روستای بیلند
روستای چارک
روستای قراخیل
روستای محمدآباد
روستای فردو
روستای اندبیل
روستای ده عرب
Loading